Fokus på vätgas ger resultat – Insplorion går mot kommersialisering

Tack vare sitt fokus på vätgasdetektion har Insplorion på kort tid vunnit tre kommersiella avtal. Dessa avtal har satt fokus på Insplorions sensorteknik, som väntas bli en viktig komponent för att vätgasmarknaden ska kunna vara en del i energiomställningen. Insplorion genomför nu en nyemission om ca 20 Mkr för att ta verksamheten till nästa nivå.

Vätgassensorer attraherar globalt intresse

Tre avtal på kort tid

Företrädesemission 26 okt - 9 nov

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi. Med sina högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk NanoPlasmonic Sensing (NPS) teknik, väntas Insplorion bli en viktig aktör i detta skifte. Insplorions sensorer möjliggör bland annat snabb detektion, vilket är avgörande för säker och effektiv hantering inom vätgasindustrin.

Fokuserad strategi ger resultat

Insplorion har länge varit verksamma inom bland annat vätgasdetektion. Den snabba utvecklingen inom området låg till grund för att bolaget under 2022 tog det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten till sensorer för vätgasdetektion, ett beslut som redan börjat betala sig.


Enbart under september har bolaget tecknat tre kommersiella avtal. Inom sjöfartssektorn har Insplorion inlett ett samarbete med Consilium, som är ett ledande företag inom gas- och brandsäkerhet. Inom flygindustrin har de etablerat ett projektavtal med ett stort ännu inte namngivet internationellt företag. Dessutom har de fått en beställning från det USA-baserade företaget Amogy för prototypsensorer för läckagedetektion inom energisystem.

"Det händer nu, och jag är övertygad om att Insplorion kommer att vara en del av övergången. Våra senaste affärer bekräftar också att vi är på rätt väg"  

Johan Rask, VD Insplorion

Globala satsningar på vätgas driver marknaden

För att förstå potentialen i den marknad som Insplorions verkar på, är det nödvändigt att blicka på den snabbt växande globala vätgasmarknaden och dess potential för att nå en ren och hållbar energiproduktion. Vätgas är en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen. Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla har drivit en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar.


Den 13 oktober meddelade president Biden att sju regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktionen av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA. Initiativet förväntas skapa tiotusentals jobb och katalysera privata investeringar på uppemot 40 miljarder dollar. Vätgasindustrin har potential att minska utsläpp i olika sektorer, inklusive transport och industriella processer, och spelar en nyckelroll i USA:s övergång till ren energi. Detta är en av de största satsningarna på ren tillverkning och jobb i landets historia. 

Johan Rask, VD Insplorion

Ansvarsfull kapitalanskaffning till förmån för aktieägare

Insplorions nu ingångna partnerskap bekräftar att bolagets strategiska inriktning är rätt väg att gå. Därför genomförs nu en företrädesemission i syfte att ta stora steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform.


Insplorions företrädesemisson genomförs helt utan garanter, något som är ovanligt. Bakgrunden till detta är enligt bolaget att de har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och därmed vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till handa.

De tre senaste avtalen i korthet

Prototypsensorer till amerikanska Amogy

Amogy utvecklar system för ”ammoniak-till-energi” där flytande ammoniak splittas för att producera vätgas "on-demand". Vätgasen matas sedan in i ett bränslecellsystem som i sin tur driver elmotorer.


Insplorion har erhållit en order på vätgassensorer inom läckagedetektering. Ordervärdet uppgår till cirka 350 000 SEK och avser prototypsensorer.

Projektavtal med ett stort internationellt bolag

Kommersiellt partnerskap med ledande aktör inom gas- och brandsäkerhet

Ett stort internationellt bolag som tillhandahåller produkter till flygindustrin har ingått projektavtal med Insplorion.


Projektet omfattar utvecklingsarbete samt en serie tester från kartläggning av svarstider till förmåga att mäta under specifika förhållanden. Målsättningen för projektet är att nå proof of concept i kundens specifika applikation för vätgasdetektion. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 MSEK. 

Företaget påbörjar försäljning av Insplorions sensorer för vätgasdetektion för att verifiera teknikens unika egenskaper tillsammans med kunder. En beställning på 600 000 SEK har lagts och kommer att inleda det kommersiella partnerskapet vars ambition är att långsiktigt förse den marina marknaden med produkter för vätgasdetektion.

Bolagspresentation på Invest Live

Fem skäl att investera i Insplorion

1.

Ledande teknologi

Insplorion använder sin Nanoplasmoniska detektionsteknik (NPS) för att utveckla avancerade sensorer med fokus på vätgasdetektion. Den patenterade NPS-tekniken ger bolaget flera konkurrensfördelar, inklusive snabbhet, specificitet, och möjligheten att fungera utan syrgas. Dess optiska läsning och flexibilitet gör den idealisk för en mängd olika applikationer.


2.

Marknadens tillväxt

Stora satsningar görs i vätgasindustrin och den globala marknaden för vätgassensorer väntas växa betydligt de kommande åren där Insplorion är i en position att dra nytta av tillväxten. Bolaget upplever ett starkt intresse från marknaden när det gäller att utvärdera deras vätgassensorer, vilket tyder på en betydande efterfrågan.


3.

Stark innovationskultur

Insplorion har en stark innovationskultur som driver företaget att utveckla nya och förbättrade produkter. Detta gör Insplorion till en attraktiv partner för kunder som letar efter innovativa lösningar.


4.

Målinriktad strategi

Bolagets fokuserade strategi är att erbjuda vätgassensorer och använda sin NPS-teknik för att bidra till den gröna omställningen inom industrin. Detta inkluderar vidareutveckling och kommersialisering av vätgassensorer.


5.

Främjar hållbarhet

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en hållbar fossilfri framtid. Insplorions sensorer möjliggör snabb läckagedetektion vilket är av yttersta vikt för att minimera säkerhetsrisker och därmed påskynda utvecklingen av vätgasindustrin.

Om vätgas och marknaden

Vätgas har en högre energidensitet än batterier, vilket gör det attraktivt som energibärare i applikationer som kräver stora mängder energi. För långa och tunga transporter, exempelvis lastbilar, bussar, flyg och fartyg, förväntas vätgasbaserad teknik framöver bli en nyckelfaktor. Dessutom har andra industrier sett nyttan av att kunna använda vätgas som en komponent i energiomställningen, exempelvis vid framställning av stål eller som ett energi- och effektstabiliseringsmedium i elnätet.

Vätgas produceras idag i stor skala, dock kommer det att behövas en stor mängd miljövänlig vätgas under de kommande årtiondena endast för att ersätta den grå vätgas som för närvarande produceras från fossila bränslen (naturgas och kol). Att ersätta fossil vätgas med grön/blå vätgas är avgörande åtgärder för att möjliggöra sänkta koldioxidutsläpp hos exempelvis gödningsmedeltillverkning och kemikalieproduktion, vilket bidrar till att nå de globala utsläppsmålen. Utöver användning av vätgas i redan befintliga industrier växer efterfrågan av grön/blå producerad vätgas inom nya användningsområden. För dessa behöver vätgasen lagras och transporteras till respektive slutanvändare. Under samtliga faser måste vätgasen mätas, både för att säkerställa korrekta vätgashalter i processer som är viktiga för effektivitet och säkerhet, men även för att detektera läckage av vätgas och minimera riskerna.

Detta är en annons. Investeraren rekommenderas att läsa det offentliggjorda prospektet som finns på Insplorions hemsida, innan ett investeringsbeslut fattas, för att förstå risker och fördelar med att investera i Insplorions värdepapper. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av värdepapperna.


Producerad av Investor Target.

Copyright © 2023. All rights reserved.